Stadgar & Ordningsregler

Stadgar

Här kan du ladda ner Brf Vilundas stadgar (antagna 2018). Stadgarna är undertecknade av representanter från styrelsen i Brf Vilunda samt representanter från HSB NSS. Underskrifterna är dolda i filen.

Lägenhetens underhåll

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten vid behov. Vi rekommenderar att du tar del av följande dokument som juristerna på HSB skrivit där du får svar på de vanligaste frågorna kring just regler kring lägenhetens underhåll:

Övriga ordningsregler

Vi har några enkla ordningsregler för att vi alla ska trivas i vår förening. Följande ordningsregler förutom det ansvar man har rörande sin lägenhet gäller i vår förening.

Regler som gäller våra balkonger:
  • Matning av fåglar får ej ske på balkongerna.
    Tänk på att grannen kan få onödigt med skräp på sin balkong.
  • Släng inte fimpar eller annat skräp ut från balkongen.
    Fimpar kan förutom att de skräpar ner även orsaka brand.
  • Sätt inga blomlådor eller annat löst på utsidan av balkongerna.
Regler som gäller våra källargångar och trapphus:

Inga saker får ställas i våra källargångar eller trapphus. De skall hållas fria av brandsäkerhet. Allt som står utanför de arrangerade förrådsutrymmen som finns kommer att tas tillvara och efter en lagringstid slängas. Bortforsling debiteras den som förvarat saker i källargångarna.

Regler som gäller vårt grovsoprum:
  • Inga möbler eller andra stora saker inte kan läggas i containern av utrymmesskäl. Ett hushåll får inte fylla containern så att inte andra kan slänga sina saker.
Regler som gäller i bostaden:

När ni spelar musik eller har fest, så tänk på era grannar eftersom det är lyhört i våra hus. Sänk gärna basen lite, eftersom dessa toner tränger igenom väggar, tak och golv mycket mer än andra toner.

När ni har fest, så sätt gärna upp information om detta i god tid genom att tejpa upp en lapp i porten, så har grannarna mer överseende.

Regler som gäller i yttre miljö:

Gå inte i rabatter, planteringar eller genom buskar om ni t.ex. ska till er parkering.